ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
631 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1479 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
528 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
445 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
397 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
775 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
1040 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
642 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
318 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
1148 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
441 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
1037 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
662 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
751 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
1094 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
551 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
664 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
530 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
349 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
422 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
300 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
363 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
885 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
494 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
409 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
508 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
470 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1382 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
436 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
414 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
1239 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
1055 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
665 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
643 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1846 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
342 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
408 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
567 Downloads
Details...

4 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment