ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
564 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1217 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
485 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
419 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
370 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
683 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
735 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
569 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
295 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
812 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
410 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
771 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
631 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
644 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
789 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
441 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
494 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
464 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
323 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
385 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
286 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
341 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
669 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
451 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
385 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
468 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
441 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1052 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
391 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
381 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
982 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
833 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
559 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
518 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1674 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
302 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
378 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
502 Downloads
Details...

3 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment