ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
536 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1111 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
462 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
408 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
359 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
664 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
612 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
552 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
290 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
730 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
393 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
715 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
617 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
610 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
756 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
420 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
476 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
440 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
314 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
375 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
281 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
332 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
598 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
436 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
374 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
454 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
428 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
938 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
380 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
370 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
848 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
771 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
531 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
456 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1517 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
295 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
363 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
474 Downloads
Details...

3 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment