ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
618 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1418 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
520 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
441 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
393 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
749 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
955 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
629 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
312 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
1066 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
437 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
970 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
655 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
732 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
991 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
532 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
627 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
521 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
345 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
414 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
297 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
359 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
846 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
480 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
405 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
501 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
466 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1267 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
429 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
411 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
1149 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
990 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
633 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
628 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1807 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
334 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
403 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
550 Downloads
Details...

4 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment