ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
513 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1003 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
447 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
392 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
344 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
638 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
550 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
518 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
274 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
640 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
364 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
680 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
600 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
577 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
721 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
398 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
450 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
416 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
306 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
362 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
272 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
317 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
528 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
410 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
364 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
436 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
410 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
804 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
371 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
353 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
738 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
716 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
492 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
417 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1354 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
276 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
341 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
yala rajabhat seal.jpg
เวอร์ชั่น: 1
2.2 MiB
454 Downloads
รายละเอียด...

1 Response to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment