ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
1664 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
3307 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
726 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
616 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
550 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
2927 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
2833 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1085 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
428 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
4416 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
606 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
3680 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
831 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
2047 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
2282 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
2134 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
1681 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1039 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
520 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
714 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
389 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
694 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
2217 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
1221 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
570 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
759 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
586 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
2737 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
583 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
565 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
3605 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
2131 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
1430 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1095 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
3253 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
547 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
603 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
914 Downloads
Details...

5 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment