ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2430 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
3914 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
843 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
804 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
637 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
3502 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
3554 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1335 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
493 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
5302 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
703 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
4451 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
961 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
2848 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
2896 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
3076 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
2205 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1566 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
620 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
834 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
460 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
940 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
2628 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
1701 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
661 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
942 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
672 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
3669 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
655 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
664 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
5074 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
2807 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
2009 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1250 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
4480 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
662 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
777 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1108 Downloads
Details...

7 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

  • aa says:
  • wanchai says:
  • นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร says:
  • ดนุนัย พลศรี says:
  • รักษ์ says:
  • ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ says:
Leave a Comment