ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2575 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
4155 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
865 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
832 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
659 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
3648 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
3744 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1410 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
503 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
5483 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
739 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
4615 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
984 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
2968 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3068 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
3285 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
2318 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1723 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
646 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
870 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
474 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1068 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
2770 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
1867 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
675 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
986 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
689 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
4003 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
669 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
684 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
5439 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
2967 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
2136 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1309 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
4945 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
697 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
828 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1132 Downloads
Details...

7 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

  • aa says:
  • wanchai says:
  • นายวัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร says:
  • ดนุนัย พลศรี says:
  • รักษ์ says:
  • ธิดารัตน์ ไชยยาสืบ says:
Leave a Comment