ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
766 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1875 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
588 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
485 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
444 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
1177 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
1506 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
733 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
360 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
1863 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
492 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
1636 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
709 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
959 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
1350 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
692 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
901 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
632 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
390 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
510 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
323 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
413 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
1227 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
608 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
442 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
576 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
501 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1827 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
496 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
463 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
1892 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
1317 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
857 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
776 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
2167 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
418 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
456 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
679 Downloads
Details...

5 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment