ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
616 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1410 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
517 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
440 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
391 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
743 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
951 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
625 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
310 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
1046 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
437 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
961 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
655 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
729 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
973 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
530 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
619 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
520 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
344 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
414 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
296 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
359 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
839 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
480 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
405 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
500 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
466 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1252 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
427 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
409 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
1135 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
975 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
629 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
627 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1798 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
332 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
401 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
546 Downloads
Details...

4 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment