ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4.6 MiB
2651 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
4611 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
927 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
891 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
687 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
3941 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
3953 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1526 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
526 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
5944 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
804 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
5029 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
1034 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
3168 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
3347 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
3767 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
2612 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1872 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
720 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
938 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
514 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
1261 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
3031 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
2034 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
719 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
1068 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
721 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
2.2 MiB
4681 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
699 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.2 MiB
743 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
5861 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
3298 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
2380 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1393 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
5542 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
757 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
898 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
1191 Downloads
Details...

8 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment