ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
877 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
2267 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
622 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
510 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
473 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
1340 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
1832 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
794 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
382 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
2339 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
513 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
1968 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
738 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
1204 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
1550 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
1007 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
1064 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
713 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
413 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
550 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
339 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
451 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
1404 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
691 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
470 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
609 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
523 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
2003 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
518 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
483 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
2348 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
1407 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
973 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
858 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
2457 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
444 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
483 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
739 Downloads
Details...

5 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment