ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
390 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
571 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
362 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
298 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
277 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
514 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
314 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
374 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
229 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
397 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
273 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
468 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
491 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
432 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
559 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
300 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
334 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
307 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
234 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
290 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
220 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
236 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
371 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
311 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
296 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
347 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
328 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
442 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
295 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
265 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
394 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
569 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
381 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
305 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
916 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
216 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
262 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
yala rajabhat seal.jpg
เวอร์ชั่น: 1
2.2 MiB
329 Downloads
รายละเอียด...

1 Response to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment