ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
2005 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
3643 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
760 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
709 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
583 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
3229 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
3246 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1209 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
447 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
5004 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
641 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
4071 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
896 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
2526 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
2566 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
2578 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
1977 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1264 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
558 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
755 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
415 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
805 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
2438 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
1450 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
607 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
839 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
608 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
3071 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
606 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
595 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
4234 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
2470 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
1734 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1167 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
3712 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
588 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
661 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
992 Downloads
Details...

5 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment