ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
517 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1024 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
448 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
395 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
346 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
641 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
558 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
521 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
276 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
649 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
370 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
689 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
604 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
581 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
731 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
405 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
461 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
421 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
308 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
367 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
273 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
321 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
538 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
413 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
364 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
443 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
414 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
837 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
372 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
356 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
758 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
720 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
496 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
422 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1374 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
283 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
346 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
yala rajabhat seal.jpg
เวอร์ชั่น: 1
2.2 MiB
458 Downloads
รายละเอียด...

1 Response to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment