ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
1847 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
3472 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
738 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
668 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
559 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
3059 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
2953 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
1124 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
433 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
4731 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
618 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
3890 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
858 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
2273 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
2410 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
2313 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
1829 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
1141 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
537 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
731 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
398 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
739 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
2325 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
1331 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
589 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
780 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
593 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
2898 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
592 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
578 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
3816 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
2261 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
1612 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1124 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
3403 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
562 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
625 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
941 Downloads
Details...

5 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment