ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
1248 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
3010 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
686 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
582 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
522 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
1892 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
2485 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
980 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
415 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
3587 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
568 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
2811 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
787 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
1757 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
1986 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
1843 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
1375 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
903 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
466 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
660 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
372 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
626 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
1910 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
991 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
533 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
682 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
565 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
2423 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
557 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
535 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
3051 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
1759 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
1260 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
1007 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
3011 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
504 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
556 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
849 Downloads
Details...

5 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment