ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
723 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1671 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
560 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
469 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
429 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
965 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
1366 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
694 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
347 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
1461 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
470 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
1392 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
693 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
867 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
1264 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
602 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
839 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
577 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
372 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
487 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
314 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
390 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
1059 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
560 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
430 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
556 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
489 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1687 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
481 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
444 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
1619 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
1208 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
767 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
725 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
2039 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
376 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
439 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
635 Downloads
Details...

4 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment