ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
707 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
1644 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
551 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
464 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
422 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
905 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
1315 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
679 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
339 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
1393 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
460 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
1310 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
683 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
846 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
1244 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
588 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
830 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
566 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
364 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
476 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
311 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
384 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
1019 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
550 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
427 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
542 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
485 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
1635 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
472 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
436 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
1549 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
1188 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
744 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
715 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
2010 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
366 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
434 Downloads
Details...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2.2 MiB
623 Downloads
Details...

4 Responses to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment