ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
384 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
556 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
352 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
293 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
274 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
507 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
309 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
362 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
227 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
383 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
267 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
463 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
487 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
429 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
553 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
293 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
323 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
303 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
232 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
289 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
217 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
234 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
367 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
306 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
295 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
343 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
326 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
429 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
291 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
263 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
376 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
561 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
376 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
301 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
894 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
215 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
260 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
yala rajabhat seal.jpg
เวอร์ชั่น: 1
2.2 MiB
324 Downloads
รายละเอียด...

1 Response to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment