ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่งด้วยแบบตราสัญลักษณ์เป็นผลงานที่เกิดจากการวิจัยที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากท่านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการไฟล์ขนาดจริง-ขนาดใหญ่และรายละเอียดต้นฉบับครบสมบูรณ์ .ai, .psd ขอความกรุณาติดต่อขอทำสำเนาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยจัดทำหนังสือจากหน่วยงานของท่าน ส่งผ่านไปที่มหาวิทยาลัยโดยตรง แล้วแจ้งสำเนาทางอีเมล ไปให้ผมที่ prachid007@gmail.com หรือที่ prachid@prachid.com  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรมือถือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 0896670091 และที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทรศัพท์ 0-2942-6900 ขอบคุณนะครับ

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (Rajabhat University Seal) เป็นไฟล์ .jpg เขียนแบบออกแบบใหม่(Re-design) โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร , 2554  สำหรับ Font CRU-Rajabhat หรือตระกูลซีอาร์ยู แบบอื่นๆ ท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก thaifont.info

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.7 MiB
476 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2.2 MiB
861 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.1 MiB
417 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
2.2 MiB
359 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2.2 MiB
322 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2.2 MiB
597 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2.2 MiB
447 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
2.2 MiB
471 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2.2 MiB
259 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2.2 MiB
554 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.1 MiB
342 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2.2 MiB
576 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.1 MiB
557 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2.2 MiB
519 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2.2 MiB
653 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.2 MiB
369 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2.1 MiB
403 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2.2 MiB
367 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2.2 MiB
282 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2.2 MiB
339 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2.1 MiB
252 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.2 MiB
297 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2 MiB
476 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2.2 MiB
378 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2.1 MiB
344 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.2 MiB
407 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2.2 MiB
381 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2 MiB
621 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2.2 MiB
347 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2.2 MiB
328 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.2 MiB
588 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2.2 MiB
664 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2.1 MiB
451 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2.1 MiB
375 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2.3 MiB
1163 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.2 MiB
261 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 MiB
317 Downloads
รายละเอียด...
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
yala rajabhat seal.jpg
เวอร์ชั่น: 1
2.2 MiB
396 Downloads
รายละเอียด...

1 Response to "ตรา ม.ราชภัฏ 40 แห่ง"

Leave a Comment