CRU Font Family

สัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้ ในการนำฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยูไปใช้งาน
CRU Fonts Family End User License Agreement (CRU-EULA)

คำนำประกาศ(Preamble)
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้นี้ เป็นการสงวนสิทธิ์ใช้กับทุกส่วนประกอบของชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า CRU xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆที่ถูกบันทึกจัดเก็บเป็นประเภทไฟล์.ttf,.otf,.woff,และหรือ.zip ออกแบบ โดยบุคลากรและหรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายดำเนินการออกแบบและโปรแกรม ในนามแบบตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยูนี้ มีจำนวน 4 ชุด รวม 24 ฟ้อนต์ 24 รูปแบบ ชนิด TrueType ,OpenType และ Webfont รวมทั้งสิ้น 72 ไฟล์ คือฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ดังชื่อตั้งต่อไปนี้คือ 1.CRU ChandJarus 56 2.CRU ChandJarus 56 Italic 3.CRU ChandJarus 56 Expd 4.CRU ChandJarus 56 Expd Italic 5.CRU ChandJarus 56 Expd 3D 6.CRU ChandJarus 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรา 56 7.CRU Chandra 56 8.CRU Chandra 56 Italic 9.CRU Chandra 56 Expd 10.CRU Chandra 56 Expd Italic 11.CRU Chandra 56 Expd 3D 12.CRU Chandra 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู จันทรเกษม 56 13.CRU Chandrakasem 56 14.CRU Chandrakasem 56 Italic 15.CRU Chandrakasem 56 Expd 16.CRU Chandrakasem 56 Expd Italic 17.CRU Chandrakasem 56 Expd 3D 18.CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56 19.CRU LanChand 56 20.CRU LanChand 56 Italic 21.CRU LanChand 56 Bold 22.CRU LanChand 56 Bold Italic 23.CRU LanChand 56 Expd 24.CRU LanChand 56 Expd Italic

1.ลิขสิทธิ์ (Copyright)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า CRU xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆนี้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ออกแบบสร้างสรรค์ รังสรรค์ต้นแบบ และได้รับการคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมายลิขสิทธิ์ทั่วโลก

2.การใช้งาน (Usage)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า CRU xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆนี้ สามารถดาวน์โหลดและนำไปติดตั้งใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานทั้งส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ตราบเท่าอายุการใช้งานได้และไม่นำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดข้อตกลงนี้

การใช้งานส่วนบุคคล (Personal Use) หมายถึงการใช้งานที่ไม่ได้สร้างรายได้ทางการเงินในลักษณะธุรกิจทั้งหลาย อาทิเช่น:
– การมีไว้ใช้ในการครอบครองเป็นส่วนตัว
– การใช้งานในเว็บไซต์และเว็บบล็อกส่วนตัว สำหรับเพื่อนและครอบครัว
– ผลงานสื่อและสิ่งพิมพ์ เช่นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท แผ่นปลิว โปสเตอร์ เสื้อยืดการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

การใช้งานเชิงพาณิชย์ (Commercial Use) หมายถึงการนำผลงานไปใช้งานร่วมหรือใช้เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนควบรวมในขอบข่ายกิจกรรม สื่อนำทางการทำธุรกรรมทางธุรกิจใดๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ทางการเงิน อาทิเช่น
– บัตรธุรกิจ ตราสัญลักษณ์ ตราสินค้า ตราอัตลักษณ์หน่วยงาน และการนำเสนอเผยแพร่ด้วยวิธีการโฆษณาผ่านช่องทางอันเป็นสื่อทัศน์ใดๆ
– ผลิตภัณฑ์ เสื้อยืด เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ในทางการค้าขาย
– สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ นิตยสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ รายการสินค้า แผ่นปิดโฆษณาและหรือสื่อทัศน์ประกอบกิจกรรมใดที่นำมาซึ่งการคิดราคาค่าบริการทางการเงิน
– วัตถุหรือสิ่งใดที่จะนำมาซึ่งรายได้โดยตรงหรือโดยอ้อม
– ผลงานใดๆอันเกิดจากการนำไปใช้ประกอบร่วมโดยตรงในผลงานออกแบบต้นฉบับ ทั้งของนักออกแบบอิสระและหรือบริษัท ห้าง ร้าน ที่มีการคิดค่าบริการ

3. การแก้ไขดัดแปลง(Modification)
แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า CRU xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรือนำไปสร้างขึ้นใหม่หรือปรับปรุงส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตและรับรองด้วยหนังสือแสดงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือครองสิทธิ์และผู้ออกแบบรังสรรค์โดยตรง ทั้งนี้ยังควบรวมถึงผลผลิตอันเป็นชนิดหรือประเภทไฟล์รูปแบบดิจิตัลใดๆ ที่เกิดเกี่ยวเนื่องกันนี้ด้วย หากเมื่อได้รับการอนุญาตให้มีการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้รังสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้ดัดแปลงไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะต้องยินยอมให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเช่นเดียวกันกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตสิทธิ์ผู้ใช้นี้เช่นกัน

4. การแจกจ่าย (Distribution)
ฟ้อนต์ชุดนี้อนุญาตให้มีการทำสำเนาแจกจ่ายไฟล์ฟ้อนต์ได้เฉพาะ เป็นกรณีส่วนตัวบุคคลต่อบุคคล ห้ามไม่ให้มีการนำขึ้นระบบเพื่อเชื่อมโยง ดาวน์โหลด แบ่งปัน ผ่านระบบเครือข่ายหรือดำเนินการจำหน่ายจ่ายแจกเอง โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือครองสิทธิ์ ผู้สร้างสรรค์และผู้รังสรรค์ผลงาน

5. คำปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

แบบตัวอักษรและตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆในตระกูลของผู้ผลิตโดยใช้ชื่อนำว่า CRU xxx.xxxx และชื่อตั้งตามเฉพาะชื่ออื่นๆในชุดนี้ เป็นสัญญาอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้ โดยที่ผู้ถือครองสิทธิ์คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและผู้สร้างผู้รังสรรค์โปรแกรม ไม่มีการรับประกันความเสียหายใดๆต่อผู้นำไปใช้ ไม่มีการปกป้อง คุ้มครอง การรับรอง การเรียกร้องสิทธิประโยชน์คืนกลับ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันหรือในอนาคต

สัญญาอนุญาตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซีอาร์ยูฟ้อนต์ชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู ปีพ.ศ. 2555ด้วยทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วิจัยสร้างสรรค์และรังสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่อีเมลเพื่อการติดต่อ prachid@chandrakasem.info, prachid@prachid.com,prachid007@gmail.comโทรศัพท์.+66 0896670091 สัญญาอนุญาตและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากนี้ให้เข้าอ่านได้จากที่Website URL: www.chandrakasem.info และที่เว็บบล็อก URL: http://cru-font.blogspot.com
…………………. …………………… …………………. ……………………….. 
Preamble
In this license, The given typeface “CRU-Fonts” refers to the given .Zip file, which may contain one or numerous fonts. These fonts can be of any type (. ttf, .otf,. Woff, …) and together they form a ‘font family’ or in short a ‘typeface’.
1. Copyright
The given typeface is the intellectual property of Chandrakasem Rajabhat University and its respective author, provided it is original, and is protected by copyright laws in many parts of the world.
2. Usage
The given typeface may be downloaded and used free of charge for both personal and non-commercial use, as long as the usage is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a business manner, for instance:
– Personal scrapbooking for yourself
– Recreational websites and blogs for friends and family
– Prints such as flyers, posters, T-shirts for churches, charities, and non-profit organizations
Commercial use refers to usage in a business environment, including:
– Business cards, logos, TV/Cable Broadcasting, advertising, websites, company/Brand Identities
– Products, T-shirts, apparel that will be sold for money
– Books, flyers, Brochure, posters for events that charge admission
– Freelance graphic design works that charge admission
– Anything that will generate direct or indirect income
3. Modification
The given typeface may not be modified, altered, adapted or built upon without written permission by its respective author. This pertains to all files within the downloadable font zip-file.
4. Distribution
While the given typeface may freely be copied and passed along to other individuals for private use as its original downloadable zip-file, it may not be sold or published without written permission by its respective author.
5. Disclaimer
The given typeface is offered ‘as is’ without any warranty. Chandrakasem rajabhatUniversity and the respective author of the given typeface shall not be liable for any damage derived from using this typeface. By using the given typeface you agree to the terms of this license.

This font template was created and programmed by Assistant Professor Prachid Tinnabutr, Contact prachid@chandrakasem.info, prachid@prachid.com , prachid007@gmail.com Tel. 66 0 8966 70091. Permissions beyond the scope of this license may be available at www.chandrakasem.info


สัญญาอนุญาตใช้ฟ้อนต์ : CRU Font Family 56 License
สัญญาอนุญาตใช้ฟ้อนต์ : CRU Font Family 56 License
สัญญาอนุญาตใช้ Prachid-CRU Font Family 56 License.pdf
Version: 1
136.2 KiB
2104 Downloads
Details...
Font CRU LanChand 56 : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู ลานจันทร์ 56
180.6 KiB
4488 Downloads
Details...
Font CRU Chandra 56 : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทรา 56
182.0 KiB
3271 Downloads
Details...
Font CRU Chandrakasem 56 : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทรเกษม 56
178.6 KiB
3522 Downloads
Details...
Font CRU ChandJarus 56 : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56
199.5 KiB
2672 Downloads
Details...
Font CRU ChandJarus 56 3D Expd Italic : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 3 มิติ กว้าง เอน
234.1 KiB
2344 Downloads
Details...
Font CRU ChandJarus 56  Italic : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 เอน
191.3 KiB
2052 Downloads
Details...
Font CRU ChandJarus 56  3D Expd: ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 3มิติ กว้าง
243.5 KiB
1997 Downloads
Details...
Font CRU ChandJarus 56  Expd : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 กว้าง
198.9 KiB
1912 Downloads
Details...
Font CRU ChandJarus 56  Expd Italic : ฟ้อนต์ซีอาร์ยู จันทร์จรัส 56 กว้างเอน
191.3 KiB
1874 Downloads
Details...
CRU Chandra 56 Expd 3D Italic
CRU Chandra 56 Expd 3D Italic
CRU Chandra 56 Expd 3D Italic.zip
215.3 KiB
1774 Downloads
Details...
CRU Chandra 56 Expd 3D
CRU Chandra 56 Expd 3D
CRU Chandra 56 Expd 3D.zip
222.9 KiB
1717 Downloads
Details...
CRU Chandra 56 Expd Italic
CRU Chandra 56 Expd Italic
CRU Chandra 56 Expd Italic.zip
176.8 KiB
1623 Downloads
Details...
CRU Chandra 56 Expd
CRU Chandra 56 Expd
CRU Chandra 56 Expd.zip
182.6 KiB
1639 Downloads
Details...
CRU Chandra 56 Italic
CRU Chandra 56 Italic
CRU Chandra 56 Italic.zip
176.6 KiB
1555 Downloads
Details...
CRU Chandrakasem 56  Italic
CRU Chandrakasem 56 Italic
CRU Chandrakasem 56 Italic.zip
174.0 KiB
1587 Downloads
Details...
CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic
CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic
CRU Chandrakasem 56 Expd 3D Italic.zip
216.9 KiB
1604 Downloads
Details...
CRU Chandrakasem 56 Expd 3D
CRU Chandrakasem 56 Expd 3D
CRU Chandrakasem 56 Expd 3D.zip
225.2 KiB
1581 Downloads
Details...
CRU Chandrakasem 56 Expd Italic
CRU Chandrakasem 56 Expd Italic
CRU Chandrakasem 56 Expd Italic.zip
176.5 KiB
1547 Downloads
Details...
CRU Chandrakasem 56 Expd
CRU Chandrakasem 56 Expd
CRU Chandrakasem 56 Expd.zip
180.0 KiB
1619 Downloads
Details...
CRU LanChand 56 Bold Italic
CRU LanChand 56 Bold Italic
CRU LanChand 56 Bold Italic.zip
180.6 KiB
1642 Downloads
Details...
CRU LanChand 56 Bold
CRU LanChand 56 Bold
CRU LanChand 56 Bold.zip
186.9 KiB
1792 Downloads
Details...
CRU LanChand 56 Expd Italic
CRU LanChand 56 Expd Italic
CRU LanChand 56 Expd Italic.zip
177.8 KiB
1695 Downloads
Details...
CRU LanChand 56 Expd
CRU LanChand 56 Expd
CRU LanChand 56 Expd.zip
182.9 KiB
1923 Downloads
Details...

29 Responses to "CRU Font Family"

Leave a Comment