ผลงานวิจัย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

ผลงานวิจัย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ช่วงปี พ.ศ.2551-ปีปัจจุบัน (2559)
1. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำภาคเรียนที่ 2/2551(2551) แหล่งที่เผยแพร่ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2552 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2. การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) (2552) แล้วเสร็จในปี 2554 WebSite URL: http://sites.google.com/site/corporate identitydesign, http://www.chandrakasem.info , http://www.chandraonline.info แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (2553) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ WebSite URL : http://sites.google.com/site/kasetbokhru แหล่งทุน บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม
4. ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ WebSite URL: http://sites.google.com/site/teamfurn แหล่งทุน บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม
5. ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด
6. ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2555) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburiotop.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด
7. ชื่อผลงานวิจัย: การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (2555) แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรายได้ประจำปี 2555 แหล่งที่เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ Website URL : http://cru-font.blogspot.com, และที่ www.chandrakasem.info
8. ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี (2556) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และที่ Website URL : http://creativekanchanaburi.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด
9. ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://prachinburi-aec.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด
10. ชื่อผลงานวิจัย การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2557) แหล่งทุน พิจารณาผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatotop.blogspot.com
11. การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท (2558) แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatbrand.blogspot.com
12. ชื่อผลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปี 2559 -2560 : การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม งบประมาณรายได้ประจำปี 2559 Ref URL: http://green-charcoal.blogspot.com
13. ชื่อผลงานวิจัยที่จะดำเนินการในปี 2560 -2561 เรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง )แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พิจารณาผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560.

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง โดยอ้อมและการนำไปประยุกต์พัฒนาต่อเนื่องจากการวิจัย-สร้างสรรค์เรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เริ่มมีการนำไปใช้

new cru-krui

งานภายในองค์การนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือให้ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับทุกหน่วยงานนับแต่ปี พศ. 2552 คือ ชุดครุยใหม่เริ่มใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีพศ.2556cru-kruiPrachid-CRU-CID-faculty-office-CREATE-OUTLINEChandrakasem-namecard-paper-humanity500

1.ให้ใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (University Seal ) ทีั้งแบบสีครบ 5 สี และแบบลายเส้นสีเดียว โดยให้เป็นตราสัญลักษณ์ ไปใช้ประกอบชื่อของหน่วยงานเฉพาะใช้ในการสื่อถึงองค์กรในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการระดับย่อย โดยใช้ประกอบตามแนวระดับด้านล่างหรือล้อมรอบตราตามวิถีที่กำหนดมาตรฐานเอาไว้ให้แล้ว เช่นการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เข็มวิทยะฐานะ ใช้ประดับกับเครื่องแบบเครื่องหมายประดับการแต่งกาย ตลอดจนการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบกราฟิกมาตรฐานหลัก ที่บ่งชี้ถึงเอกลักษณ์ เอกลักษณ์ อันเป็นกายภาพ ที่สื่อสารบอกตัวตนที่แท้จริงในจิตใจทั้งของชาวมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการทุกระดับ อาทิใช้กับธุรกิจสิ่งพิมพ์ ผลิตภัณฑ์อันสื่อด้วยกราฟิกอัตลักษณ์ ที่นำไปวางจำหน่ายในร้านสวัสดิการ ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ เป็นต้น40-RAJABHAT-UNIVERSITY-seal-800prachid-cru-cid-75

 

Leave a Comment