ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ชมนิทรรศการ Thailand Research Expo 2016

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ชมนิทรรศการและออกร้านจำหน่าย-แสดงผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากการวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงานวิจัย วิทยากรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ( Thailand Research Expo 2016) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เชิญลงทะเบียนออนไลน์และเลือกสมัครเข้าร่วมฟังตามโปรแกรม ได้ที่http://www.researchexpo.nrct.go.th/ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ นิทรรศการและออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากการวิจัย จัดระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.-20.00 น.ดูข้อมูลวิจัยเพิ่มเติมได้ที่http://chainatbrand.blogspot.com research expo 2016 speakers

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Leave a Comment