สรุปผลงานวิจัยออกแบบตัวพิมพ์ CRU-Font Family ปี 2555

สรุปผลงานวิจัยออกแบบตัวพิมพ์ CRU-Font Family โครงการ การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู ปี 2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family:2012 by Assistant Professor Prachid Tinnabutr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment