เอกสารเผยแแพร่งานวิจัยฉบับพิเศษ เรื่อง การออกแบบพัฒนาตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู ในการประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7


เอกสารเผยแแพร่งานวิจัยฉบับพิเศษ เรื่อง การออกแบบพัฒนาตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยู ในการประชุมสัมมนาวิชาการ – วิจัย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” The 7th International Academic – Research Conference on “Sustainable Local Development towards ASEAN Community” เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , ,

Leave a Comment