การมีส่วนร่วมและเผยแพร่ความรู้การวิจัยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชนในเขตพื้นที่วิจัย ตามขั้นตอนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดยได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ ติดตามความรู้และผลงานวิจัยได้ที่ http://chainatotop.blogspot.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: ,

Leave a Comment