ขอเรียนเชิญทุกท่านท่านเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ฟ้อนต์ และตอบแบบสอบถามวิจัย

ขอเรียนเชิญทุกท่านท่านเข้ามีส่วนร่วมในการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ฟ้อนต์ และตอบแบบสอบถามวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู The design and development of typeface and font computer program : CRU fonts family.

เรียนเชิญร่วมพิจารณาผลงานออกแบบฟ้อนต์ที่เว็บบล็อก http://cru-font.blogspot.com
และเข้าตอบแบบสอบถามและแจ้งความประสงค์ขอร่วมทดสอบใช้ฟ้อนต์ ที่ลิ้งค์นี้ http://cru-font.blogspot.com/p/survey.html

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างสูง

ผู้วิจัย : ผู้ช่วยศ่าสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร
อาจารย์-ข้าราชการประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900 ติดต่ออีเมลปัจจุบัน prachid007@gmail.com,prachid@thaifont.info , prachid@prachid.com , โทรศัพท์มือถือ: +66(0)896670091

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment