ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งอยู่ที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2942-6900-9 โทรสาร 0-2541-7113 เดิมชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เพราะเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับฝึกหัดครูมัธยมรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประโยคครูประถม (ป.ป.) และนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8มาศึกษาต่อเพื่อเลื่อนฐานะจากครู ป.ป. ให้สูงขึ้นไปสู่ครู ป.ม.

โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9กันยายน พ.ศ.2483  แต่เปิดสอนในปีการศึกษา 2484 เป็นโรงเรียนสหศึกษา   คือชายหญิงเรียนรวมกันโดยมีหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย  เป็นอาจารย์ใหญ่

ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมยังไม่มีอาคารสถานที่เรียน จึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ใกล้ซอยกิ่งเพชร         ต่อมาได้ใช้อาคารริมถนนในเขตพระราชวังจันทรเกษม  ซึ่งอยู่ด้านหลังกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานที่เรียนจึงเรียกติดปากว่า “ป.ม. หลังกระทรวง” หลักสูตรการฝึกหัดครูสมัยนั้นไม่มีวิชาเอก วิชาโท  นักเรียนต้องเรียนทุกรายวิชา เพื่อจะได้ออกไปเป็นครูที่สามารถสอนได้ทุกวิชา
พ.ศ.2486  โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องอพยพไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่  2  ในขณะที่นักเรียนใกล้จะสำเร็จการศึกษาจึงต้องเร่งสอบให้เสร็จเพื่อจะได้ไม่ต้องหยุดพักเรียนกลางคัน
พ.ศ.2487   โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องอพยพไปเรียนที่โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา   เพื่อหลบภัยสงครามทางอากาศและอพยพกลับมาอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษมอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2488
พ.ศ.2491 หม่อมหลวงมานิจ    ชุมสาย  ย้ายเข้ามาประจำกระทรวง ดร.กมล  เภาพิจิตร มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สอง
พ.ศ.2497  ดร.กมล เภาพิจิตร ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาล  อาจารย์โชค สุคันธวณิช  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สาม
พ.ศ.2501 อาจารย์โชค สุคันธวณิช ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์ประยุทธ สวัสดิสิงห์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นคนที่สี่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกฐานะ “โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม” เป็น “วิทยาลัยครู” และให้เปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)เป็นการผลิตครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดสร้างสถานที่ทำการคุรุสภาในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมทำให้โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมต้องย้ายไปตั้งใหม่ที่ซอยสังขะวัฒนะ 2 (ลาดพร้าว 23) แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่ 89 ไร่ 88 ตารางวา ตั้งชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยครูจันทรเกษม” เพราะเคยอยู่ในเขตพระราชวังจันทรเกษม และไม่อาจเรียก “ฝึกหัดครูมัธยม” หรือ “ป.ม. หลังกระทรวง”ต่อไปได้และเป็นปีสุดท้ายของการผลิตครูประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม(ป.ม.)ซึ่งเป็นนักเรียนฝึกหัดครูป.ม.รุ่นที่ 18

พ.ศ.2502 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.ชั้นสูง)รุ่นแรก จำนวน 300 คน
พ.ศ.2503  อาจารย์ประยุทธ  สวัสดิสิงห์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการฝึกหัดครู  อาจารย์สนอง    สิงหะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ.2507 วิทยาลัยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) อีกระดับหนึ่ง
พ.ศ. 2508 อาจารย์พงศ์อินทร์ ศุขขจร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนอาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่วิทยาลัยครูนครราชสีมา
พ.ศ.2512 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลาระดับ ป.กศ.
พ.ศ.2513 ตำแหน่ง“อาจารย์ใหญ่”วิทยาลัยครูจันทรเกษม  เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ”(ชั้นพิเศษ)
พ.ศ.2515 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคนอกเวลา ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง
พ.ศ.2515 อาจารย์พงษ์อินทร์ ศุขขจร เกษียณอายุราชการ   คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ            มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2517 วิทยาลัยเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติ ระดับประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.)  ชึ่งเทียบเท่า
ปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปโดยใช้หลักสูตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน)
คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ เกษียณอายุราชการ  อาจารย์สนอง สิงหะพันธุ์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นวาระที่สอง
พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลให้ตำแหน่ง  “ผู้อำนวยการ” เปลี่ยนเป็น “อธิการ”  ส่วนราชการในวิทยาลัย ประกอบด้วยสำนักงานอธิการ และคณะวิชาซึ่งมีคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิชาประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ ประกาศนียบัตรอุดมศึกษา (ป.อ.) เปลี่ยนเป็นครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
พ.ศ.2519 วิทยาลัยงดรับนักศึกษาระดับป.กศ.เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะส่งเสริมวิทยฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้สูงขึ้น วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกเกษตรกรรม หลักสูตร 2 ปี เพิ่มอีก 1 วิชาเอก
อาจารย์สนอง  สิงหะพันธุ์  เกษียณอายุราชการ  ดร.วิศิษฏ์  ชุมวรฐายี  มาดำรงตำแหน่งอธิการ
พ.ศ.2522 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปีได้แก่ การประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา และเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี
พ.ศ.2523 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา เกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  พลศึกษา
พ.ศ. 2525 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างก่อสร้างและศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  นอกจากนี้ยังได้จัดการศึกษาภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. ชั้นสูง สายวิชาชีพครู เรียนระหว่างเวลา 15.30 – 20.30 น.
พ.ศ. 2526 วิทยาลัยจัดการศึกษาภาคต่อเนื่องระดับป.กศ.ชั้นสูง สาขาเทคนิคอาชีพ ได้แก่ อังกฤษบริการ   วารสารและการประชาสัมพันธ์ ศิลปกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว กสิกรรม การอาหาร เสื้อผ้า ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ศึกษา และยังเปิดรับนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ(อคป.)ระดับป.กศ.ชั้นสูง  สายวิชาชีพครู (อคป.ระดับ ป.กศ.ชั้นสูง)
พ.ศ.2527 วิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี ได้แก่ ศิลปศึกษา บรรณารักษศาสตร์ จิตวิทยาการแนะแนว
พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลให้วิทยาลัยครูจันทรเกษมรวมกลุ่มอยู่ใน  “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์” ซึ่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527ได้กำหนดให้วิทยาลัยครูรวมเป็นกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานร่วมกันและสภาการฝึกหัดครูได้ออกข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 กลุ่มวิทยาลัยครูจึงพัฒนาไปเป็น “สหวิทยาลัย” และวิทยาลัยครูจันทรเกษม   สังกัดอยู่ใน “สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์”

วิทยาลัยครูจันทรเกษม เพิ่มคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม คณะวิชาวิทยาการจัดการ สำนักส่งเสริมวิชาการ
วิทยาลัยรับนักศึกษาระดับป.กศ.ชั้นสูง สายวิชาชีพครู มาเรียนระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร  2 ปี ซึ่งเปิดสอนวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ  ศิลปประดิษฐ์

สายวิชาการอื่น เพิ่มวิชาเอกดังนี้

ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์(อ.วท.)หลักสูตร 2 ปี  วิชาเอกการอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี     อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตร์ (อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์ วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์  ธุรกิจการท่องเที่ยว
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2528   วิทยาลัยครูจันทรเกษม  ก่อตั้งมาครบ 45 ปี   ดร.วิศิษฏร์  ชุมวรฐายี ไปดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูพระนคร รศ.ดร.อินทร์ ศรีคุณ มาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูจันทรเกษม

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

หน้า: 1 2

Tags: , , , , , ,

Leave a Comment