ข้อเสนอแนะอันเป็นผลจากการวิจัยกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มจษ.

ข้อเสนอแนะอันเป็นผลจากการวิจัยและหรือสาระสืบเนื่อง
1 ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร คือเป้าหมายที่ทุกองค์กรอยากมีและอยากได้ และเมื่อเกิดมีหรือได้แล้วก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาสถานภาพให้คงไว้ในภาวะความเป็นปัจจุบัน และทำให้ดียิ่งๆขึ้นในกาลอนาคต  ซึ่งสิ่งที่ซึมซับเอาภาวะความเป็นจริงอันเป็นคุณลักษณะและความดีที่ปรากฏ หรือเป็นสื่อกลางแทนค่าการตีความที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือ ตราสัญลักษณ์ขององค์กร ที่มีคุณลักษณะเป็นวรรณกรรมทางการรับรู้(Visual Litteracy) ที่ทำให้มองเห็นคุณค่าแห่งความคงที่(Consistency)ความลงตัว(Firmness)ที่เปี่ยมด้วยความหมาย(Meaningfull)ผ่านทางเส้นสายสีสันลวดลายอันเป็นวัจนและอวัจนสัญลักษณ์ หรือที่มักเรียกว่าเป็นคุณลักษณะกราฟิกเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กรนั่นเอง ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ใดๆอันเกิดจากการวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนี้ นับเป็นผลการดำเนินงานส่วนหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในองค์กรแห่งนี้ได้เริ่มต้น สรรค์ สร้างและพัฒนา เพื่อให้เกิดมีการออกแบบอย่างเป็นระบบ(Design System)เกิดมีต้นแบบมาตรฐาน(Master Blueprint)เกิดแบบแผนตัวอย่าง(Design Pattern) และได้วางแนวทาง(Roadmap) ด้วยการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ที่เป็นตัวแทนประชากรส่วนหนึ่ง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้ผ่านการทดสอบและทดลองใช้ตามกระบวนวิธีการศึกษาวิจัยและออกแบบสร้างสรรค์มาเป็นระดับหนึ่ง และสรุปออกมาไว้เป็นรูปแบบคู่มือการใช้งานและเอกสารเผยแพร่ประเภทต่างๆในทุกช่องทางการสื่อสารให้พร้อมแล้ว กระบวนการอื่นที่ควรดำเนินการต่อเนื่องนับแต่นี้ไป ผู้วิจัยขอฝากให้ทุกคนในองค์กร นับตั้งแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการที่มีอำนาจระดับสั่งการ หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหน้าที่ รักษ์องค์กร ทุกท่าน ควรต้องมองเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญหรือเร่งทำความเข้าใจและการเอาใจใส่ต่อการนำไปใช้งานกันอย่างจริงจัง ใช้กันอย่างถูกต้อง ตามแนวทางแบบแผน ช่วยกันระแวดระวังรักษาและพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเอกลักษณ์อย่างมีส่วนร่วม หรือเยี่ยงสินทรัพย์อันมีค่าขององค์กรสืบไป

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ควรมีการรับรองแบบตราสัญลักษณ์และกราฟิกเอกลักษณ์ที่นำเสนอหรือมีการคัดกรองใช้อย่างเป็นทางการ กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ โดยควรมีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามตรวจสอบและพัฒนาโดยตรง หรือมีการประกาศ แจ้ง จดลิขสิทธิ์(Copyrights) โดยเฉพาะตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย(University Seal)แบบอักษรย่อ(University Logotype) ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ตระกูลซีอาร์ยูทั้ง  3 แบบ(Corporate Fonts)ตราเป็นข้อกฎหมายไว้อย่างเป็นระบบ ตราเป็นระเบียบการใช้ให้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเฉพาะไว้ เช่นเดียวกับเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย(University Assets) ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีผลต่อการนำไปปฏิบัติ การนำไปผลิต การเผยแพร่ใช้งานจริงร่วมกับทรัพย์สินและการบริการทั้งหมดทั้งปวง เกิดการบังคับใช้ทั้งในภาระกิจหลักภาระกิจรองหรือกิจกรรมเสริมภาพลักษณ์ใดๆทุกด้านทุกระดับ ให้สมกับศักดิ์ศรีและฐานะความเป็นมหาวิทยาลัยในระบบบริหารราชการแห่งรัฐ หรือเป็นการเตรียมการที่จะพัฒนาองค์กรไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบในอนาคต ที่ยังคงต้องเชื่อมโยงประวัติศาสตร์หรือที่มาขององค์กร ตามเกียรติภูมิที่ได้รับนามพระราชทานมาว่า ราชภัฏ ที่ยืนยาวและคงเอกลักษณ์สืบไป

3 มหาวิทยาลัยควรมีการจัดพิมพ์แผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสำเนาจากต้นแบบ สื่อ แม่แบบตัวอย่างเพื่อการแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานทุกระดับโดยตรงหรือจัดหาช่องทางให้สามารถเข้าถึงเข้าใช้ได้จากระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ การจัดฝึกอบรม การสร้างเครือข่าย การจัดประกวด การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการอื่นๆ หรือให้การสนับสนุนการทำวิจัยต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องในการใช้กราฟิกเอกลักษณ์องค์กร ทั้งในระดับผู้เรียน ผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งภายในและแพร่กระจายออกสู่สังคม ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริม เพิ่มการยอมรับ ให้เกิดการรับรู้ในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ทางสังคมได้อย่างต่อเนื่องทั่วถึง ให้เกิดความเชื่อมั่นร่วมกันว่า การสำนึกในความเป็นเจ้าของแห่งตราสัญลักษณ์อันทรงคุณค่า ย่อมนำพาการทำงานไปสู่เป้าหมายแห่งตนและองค์กรได้ในที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่นี่ เร็วๆนี้

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 Response to "ข้อเสนอแนะอันเป็นผลจากการวิจัยกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน มจษ."

Leave a Comment